Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: An Bình - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuần 31: Quê hương - Đất nước

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn 31: Quê hương - Đất nước

(Thời gian: Từ ngày 15/04/2019 – 20/4/2019)

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn 31: Quê hương - Đất nước

(Thời gian: Từ ngày 15/04/2019 – 20/4/2019)

Ho¹t ®éng

                                                 Néi dung

 

 

 

 

§ãn trÎ

- Cho trÎ em xem b¨ng h×nh, tranh ¶nh vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.Giíi thiÖu chñ ®Ò míi “ Quª h­¬ng ®Êt n­íc”.

- Cïng trÎ trß chuyÖn vÒ c¸c néi dung cña chñ ®Ò.

- TrÎ ho¹t ®éng theo ý thÝch.

- ThÓ dôc s¸ng:

+ H« hÊp 5  : M¸y bay ï ï.

+ §T tay     : Tay ®­a ra phÝa tr­íc, lªn cao.

+ §T ch©n  : ®øng, ®­a ch©n tr­íc lªn cao.

+ §T bông  : §øng ®­a tay ra sau l­ng, gËp ng­êi vÒ tr­íc.

+ §T bËt     : BËt ch©n s¸o.

- §iÓm danh        

 

 

 Häc

Thứ 2

TẠO HÌNH

Vẽ cảnh quê hương em

Thứ 3

Tập tô s,x

Thứ 4

- Ném trúng đích thẳng đứng;

- Đi nối gót giật lùi.

TCVĐ: Ai nhanh hơn; Về đúng nhà.

Thứ 5

Nhận biết (phân biệt) khối cầu với khối trụ; khối vuông với khối chữ nhật.

Thứ 6

Tìm hiểu qua tranh ảnh về một số danh lam thắng cảnh của  đất nước.

Thứ 7

Ôn tập

 

Chơi, ho¹t

®éng

ngoµi

trêi

- Quan s¸t thêi tiÕt/ l¾ng nghe c¸c ©m thanh kh¸c nhau ë s©n ch¬i…

- VÏ phÊn trªn s©n h×nh b¶n ®å ViÖt Nam. Nghe kÓ chuyÖn/ ®äc th¬/ h¸t.

- Trß ch¬i: Ch¬i trß ch¬i d©n gian; Ch¬i theo ý thÝch.

- Ch¬i víi ®å ch¬i, thiÕt bÞ ngoµi trêi. Lµm ®å tr¬i tõ vËt liÖu thiªn nhiªn.

- Ch¬i vËn ®éng: Tung bãng, MÌo ®uæi chuét, Thi ai nhanh nhÊt.

 

 

 

 

Chơi ho¹t

®éng gãc

Gãc ®ãng vai: Gia ®×nh.

Gãc t¹o h×nh:

+ T« mµu/ xÐ/ c¾t, d¸n: Lµm cê, b¶n ®å ViÖt Nam; lµm s¸ch tranh vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.

- Gãc ©m nh¹c: H¸t l¹i hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· biÕt thuéc chñ ®Ò; ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau.

- Gãc khoa häc/Thiªn nhiªn: Ph©n biÖt c¸c h×nh, khèi cÇu, khèi trô; t¸ch, gép c¸c nhãm ®èi t­îng.Ch¨m sãc v­ên hoa.

 - Gãc s¸ch:

+ Lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ mét sè lÔ héi hoÆc c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc ViÖt Nam; xem s¸ch tranh truyÖn liªn quan ®Õn chñ ®Ò.

- Gãc x©y dùng/ xÕp h×nh: XÕp h×nh l¨ng B¸c; th¸p Rïa, x©y c«ng viªn,…

 

Chơi hoạt động theo ý thích

- VËn ®éng nhÑ, ¨n quµ nhiÒu.

- Ch¬i, ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc tù  chän.

- Nghe ®äc truyÖn/ ®äc th¬. ¤n l¹i bµi h¸t, bµi th¬, bµi ®ång dao vÒ chñ ®Ò.

- XÕp ®å ch¬i gän gµng,lau röa ®å ch¬i.

- BiÓu diÔn v¨n nghÖ.

- NhËn xÐt, nªu g­¬ng cuèi ngµy ( BÐ ngoan cuèi tuÇn).

- Tr¶ trÎ: Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp,søc khoÎ cña trÎ...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết